Wzory przemysłowe

WZORY PRZEMYSŁOWE Białystok

Wzorem przemysłowym jest nowa i posiadająca indywidualny charakter postać wytworu lub jego części, nadana mu w szczególności przez cechy linii, konturów, kształtów, kolorystykę, strukturę lub materiał wytworu oraz przez jego ornamentację. Wytworem jest każdy przedmiot wytworzony w sposób przemysłowy lub rzemieślniczy.

Prawo z rejestracji wzoru przemysłowego udzielane jest w trybie krajowym przez Urząd Patentowy RP. Natomiast w systemie europejskim prawo z rejestracji udzielane jest przez Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO) w Alicante (Hiszpania). Prawo wyłączne do wzoru przemysłowego przysługuje uprawnionemu przez okres 25 lat. Okres ten podzielony jest na 5-cioletnie okresy ochronne.

Kancelaria opracowuje dokumenty zgłoszeniowe wzorów przemysłowych adekwatnie do wymogów formalnych zawartych w przepisach prawa krajowego lub wspólnotowego. Po uzyskaniu rejestracji sprawujemy pieczę nad utrzymaniem ochrony udzielonych praw wyłącznych.

Zakres prawa z rejestracji wzoru przemysłowego określa ilustracja wzoru.
Przykłady wzorów:

Ochrona wzoru przemysłowego trwa do 25 lat pod warunkiem wnoszenia opłat ochronnych.

Ochrona wzoru - rejestracja wzoru przemysłowego

Wzór przemysłowy odnosi się do unikalnej formy lub wzoru stosowanego w działalności zarobkowej lub zawodowej. Jest on ochroną prawnej formy estetycznej produktu, która powinna się różnić od ogólnych wrażeń użytkownika obeznanego z daną kategorią produktów. Wzór uznaje się za identyczny z innym, jeśli nie odróżnia się od niego w stopniu wystarczającym, by wywołać inne ogólne wrażenie.

W Polsce, Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej zajmuje się rejestracją wzorów przemysłowych, a prawo do wzoru jest potwierdzane poprzez wydanie świadectwa rejestracji. Prawo z rejestracji wzoru przemysłowego przyznawane jest na okres do 25 lat, co umożliwia właścicielowi wyłączne korzystanie z tego wzoru w celach komercyjnych lub zawodowych, z wyjątkiem oprogramowania komputerowego.

Rejestracja wzoru przemysłowego chroni go przed nieuprawnionym użyciem lub naśladownictwem i zapewnia właścicielowi możliwość egzekwowania swoich praw. Jest to ważny element ochrony praw własności przemysłowej i stanowi kluczowe narzędzie w ochronie i promocji innowacji oraz wzornictwa.

Urząd patentowy - jak chronić wzór przemysłowy

Urząd Patentowy zajmuje się udzielaniem prawa z rejestracji dla wzorów przemysłowych, które są integralną częścią produktów złożonych. Aby uzyskać to prawo, konieczne jest złożenie odpowiedniego zgłoszenia do Urzędu Patentowego. Jeżeli zgłoszony wzór jest uznany za identyczny z wcześniej opublikowanym, prawo z rejestracji może nie zostać udzielone.

Ochrona wynikająca z rejestracji wzoru przemysłowego zapewnia właścicielowi zabezpieczenie przed naruszeniami, uniemożliwiając innym wykorzystywanie wzoru bez zgody. Urząd Patentowy podejmuje decyzję o udzieleniu prawa po szczegółowej analizie złożonego zgłoszenia. Jest istotne, aby chronić wzory przemysłowe, zwłaszcza gdy są one udostępniane publicznie i wykorzystywane w celach komercyjnych.