Wynalazki

Wynalazki

Kancelaria dokonuje zgłoszeń wynalazków w celu uzyskania ich rejestracji w Urzędzie Patentowym RP. Przygotowujemy pełną dokumentację zgłoszeniową w oparciu o dostarczone materiały. Prowadzimy postępowanie przed Urzędem Patentowym RP aż do wydania decyzji.

Na jakie wynalazki udzielany jest patent?

Patenty są udzielane – bez względu na dziedzinę techniki – na wynalazki, które są nowe, posiadają poziom wynalazczy i nadają się do przemysłowego stosowania. Wynalazek uważa się za nowy, jeśli nie jest on częścią stanu techniki. Przez stan techniki rozumie się wszystko to, co przed datą, według której oznacza się pierwszeństwo do uzyskania patentu, zostało udostępnione do wiadomości powszechnej w formie pisemnego lub ustnego opisu, przez stosowanie, wystawienie lub ujawnienie w inny sposób.

Dla oceny zdolności patentowej rozpatrywanego przedmiotu zgłoszenia niezbędne jest aby:

  • wynalazek został przedstawiony na tyle jasno i wyczerpująco, aby znawca mógł ten wynalazek urzeczywistnić;
  • zastrzeżenia patentowe określały przedmiot żądanej ochrony w sposób jasny i zwięzły oraz aby zastrzeżenia były w całości poparte opisem wynalazku.

Co daje patent?

Uzyskanie patentu na wynalazek daje jego właścicielowi prawo wyłącznego korzystania z wynalazku przez określony czas na określonym terytorium. Korzystanie z wynalazku obejmuje wszelkie sposoby używania wynalazku, włącznie z czerpaniem korzyści finansowych.

Patent na wynalazek chronić można do 20 lat od daty dokonania zgłoszenia wynalazku. Warunkiem jest wnoszenie opłat ochronnych.

Patent na wynalazek chronić można do 20 lat od daty dokonania zgłoszenia wynalazku. Warunkiem jest wnoszenie opłat ochronnych.